نظر سنجی

مهم ترین نقطه ضعف رئیس جمهور ایران را چه می دانید؟

عدم آشنایی با نیازهای عامه مردم
برخوردهای تند با مخالفان و منتقدان
عدم توجه کافی به توانایی های داخلی
تاکید بیش از حد بر تئوری و دوری جستن از اقدام عملی

نشریه پهلوان لیان